ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွႆႈထႅမ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁဵၼ်းသွၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၼုင်ဝႆ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႈတႆး (TYO) လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်တင်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 155 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်း 200 ၸွႆႉ၊ ထူဝ်ႇၽူးယႅၼ်ႈ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇသူမ်ႈ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ သူမ်ႈထၢင်ႈ၊ ၵုင်ႈႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ၊ ဢႃႇလူး၊ မၢၵ်ႇပၵ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶိူဝ်း လႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ တူဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃး) ဢၢပ်ႇပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19  20 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်မၢဝ်း ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ သိူဝ်ၶူဝ်းၼႃ (သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း၊ ၽႃႈၸဵတ်ႉ၊ ၶႅပ်းတိၼ်၊ ပပ်ႉပဝ်ႇ၊ ၵမ်ၸိုမ်း၊ ၵမ်ႁႅင်ႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁူမ်ႈပႃးတင်းထႅင်ႈ တူဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၸၢတ်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၸုမ်းတုမ်ႇၵွၼ်ၶမ်း လႄႈ ၸုမ်းလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈႁႅင်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း