ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼင်ႇႁိုဝ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတီႈႁဝ်းၶႃႈယူႇ ပေႃးတေမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီံႉ 22 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2214 ၼီႈ) ယွၼ်ႉယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉၵႂႃႇၵိၼ်သေ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁိုင်မႃး တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တေႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ သတ်းၼမ်ႉ သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ တင်းလၢႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းႁဝ်းပိုင်ႈဢိင် ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလုမ်းလႃး ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈမူတ်းသႂ် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်းၶိုၼ်းသေ သမ်ႉၵိၼ်ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇ ပႅတ်ႈမိူဝ်ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတေပဵၼ်တီႈပိုင်ႈတူဝ်သတ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁိၼ်ႉ၊ ယုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႆႇ ၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႄႈ ၶိုၼ်းၶူပ်းၵူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်း ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈတီႈၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၼ်ထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း ၽင်ႇၼမ်ႉလူၺ် ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၵႆႉၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ သိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၵႂႃႇၵိၼ်ၵၼ်ၼမ် တီႈဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ (19) လၵ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထူင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ  ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉတင်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယုၵ်းယၵ်း ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ၼမ်တိူဝ်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ဢမ်ႇပေႃးမီး လွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇၵႃႈႁိုဝ်၊ လွင်ႈဢၼ်ယုၵ်းယၵ်းၼမ်တိူဝ်းမႃးၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးမီးပွႆးလၢမ်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ယုၵ်းယၵ်းပိဝ်ပေႃးမိူဝ်လူင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုၵ်းယၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈ မူတ်းသႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တင်ႈၸုမ်းသေ ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉမႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်ၸွႆႈၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၸွမ်းၵိဝ်ႇမၢင်တီႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉ ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈယူႇ ၊ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၸိုၼ်ႇႁႅင်းၶိုၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇပေႃးမီးလွင်ႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယုၵ်းယၵ်း လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉငၢႆႈ၊ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈပေႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ၵျိုၵ်ႈၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ် မႃးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း