ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းပဢူဝ်း 11 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO/PNA ႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း 11 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း သိုပ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းပဢူဝ်း 11 ၸုမ်း ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း လူဝ်ႇလႆႈယူႇၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၼင်ႇႁိုဝ်လွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပေႃးတေမွတ်ႇႁၢႆ ၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA သမ်ႉ ဢမ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် PDF/KNDF ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၼႆသေ ၵႂႃႇႁူမ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် PDF/KNDF လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KA ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းယၢင်းလႅင်ယူႇၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA သမ်ႉ တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA ၸႂ်ႉၵူႈလၢႆးတၢင်းသေ ႁူမ်ႈပွင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းတင်းသဵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း သိုပ်ႇယိုတ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း 11 ၸုမ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းမလေးသျႃး၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ Gen-Z၊ ငဝ်ႈငုၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၵူႈတီႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပဢူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း