ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လူင်းပၵ်းပၢႆႉ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ သွတ်ႉပႃ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပၵ်းပၢႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇ (5) ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပၢႆႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၶေႃႈႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၾၢင်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ၸီပႃ (သွတ်ႉပႃ) လႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၵ်းပၢႆႉ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၸီပႃ (သွတ်ႉပႃ) ၼႆႉ 1. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပုင်ႇ၊ 2.  ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ၊ 3. ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵၢင်း၊ 4. ဝၢၼ်ႈလွႆလိၼ်ၵၢင်၊ 5. ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တင်းမူတ်းမီး (5) ဝၢၼ်ႈသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ တင်း (5) ဝၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်ပၵ်းပၢႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၶေႃႈႁၢမ်ႈ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈ တင်း (5) ဝၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီ ၵႂႃႇမိူင်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႄးတမ်းဝၢင်းပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸီပႃ (သွတ်ႉပႃ) ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈသူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈၽႂ်လႂ်ႁဵတ်း ၽိတ်းမႅၼ်ႈၼႆၸိုင် တေဢဝ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း