ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် တင်းၼမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် လိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်လွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 August 2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် လိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉ ၊ ၸၢႆးယီႊတူင်ႊ ဢႃႇယူႉ 42 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼိမ် ၽၢႆႇတူင်ႉၶုမ်ႇ ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈသမ် ဢႃႇယူႉ 41 ပီႊ ယူႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸၢႆးယီႊ ဢႃႇယူႉ 48 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းတပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၼၢင်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ 33 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢင်း ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း မိူင်းၶႄႇ ၊ ၸၢႆးသၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈ 881 သီလႅင် 106 မဵတ်ႉ ၊ သီၵမ်ႇ 20 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 126 မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တဝ်ႈလူင် 3 တဝ်ႈ ၊ တဝ်ႈဢွၼ်ႇ 5 တဝ်ႈ ႁူမ်ႈ 8 တဝ်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶွၵ်ႈၶင် လႄႈ လႆႈသင်သွၼ်မူၼ်ႉမႄး ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈတဝ် လိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 3 ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 March 2019 သေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 2 သမ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 April 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း