ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼုမ်ႇႁႅင်းသႂ်ထုင်ႉမၢဝ်း သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ႇ တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 July 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 02 : 00 မူင်း ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးသေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ယဝ်ႉ မီးၶပ်းမၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၸွမ်းၵၼ်ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ လၢႆလၢႆၶေႃႈ – 1(တႃႇႁႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၊ 2(တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၊ 3(တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၊ 4(ႁႂ်ႈမီး ၼမ်ႉၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ မေႃႁူမ်ႈႁႅင်း ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ မီးပၢင်လဵင်ႉလူ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် တီႈႁူင်းလဵင်ႉလူ ပွၵ်ႉ(4) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်သၢႆးၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိူင်ႈတွႆႇတိုင်ႈ သေ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း သူင်သိူဝ်း မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ တေႃႇပေႃးႁွတ်ႈထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 08 : 00 မူင်း ၸင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း