ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇသၽႃး ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်း တႃႇတေ ပိၵ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2019 ၵေႃႇမတီႇ သၽႃးတႂ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇတေ ပိၵ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ပႄႉၵိၼ် လူလၢႆ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် Eliot Engel ဢႄႇလီႇယေႃႉ ဢင်ႇၵႄႇ ဢမၢတ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရတ်ႉတိတ်ႉ  ၸႄႈမိူင်း ၼယူးယွၵ်ႉ လႄႈ Steve Chabot သတိပ်ႉ ရႃးသျုး ဢမၢတ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း ဢူဝ်ႇႁၢႆးယူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ ႁေႃႈလိုပ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းတီႈယူႇ လႄႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢႄႇလီႇယေႃႉ ဢင်ႇၵႄႇ ဢမၢတ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရတ်ႉတိတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉၼိူဝ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ  ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႄႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇၶိူဝ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယူႇ ၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပိၵ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼိူဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ လႄႈ ပႃးၸဵမ် ၶေႃႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း