ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈႁႅင်းၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 March 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်းၵႆႇ 300 Kg ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 100 Kg ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ် 200 Kg ၊ မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ 100 Kg ၊ ဢႃႇလူး 100 Kg ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇ 400 Kg ၊ ၶိင် 10 Kg ၊ ၽၵ်းမီႇ 10 Kg ၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉလိပ်း 5 Kg ၊ ​ၽၵ်းၵၢတ်ႇသူမ်ႈ 3 ထူင် ၊ ငပိ 10 Kg ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် (ၶဝ်ႈၼဵဝ်) 8 ထူင် ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ မေႃႈၵႅတ်ႉထၢင်ယႂ်ႇ 1 ထၢင် ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းတင်းမူတ်း 30,000 ဝၢတ်ႇ (သၢမ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်)  သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

 

ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ တီႈပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တီႈမူၼ်ႉ​မႄးတူဝ်ၸႂ် ႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ၊ ႁူင်းယႃလူင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃး သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၼိူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းယူႇလႄႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ မၢႆတမ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း