ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တိုၵ်းသူၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တႃႇၵႂႃႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းလီလီ

ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆၸိုင် ၶႄႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လၢၼ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႃႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶၢႆႉၵုၼ်ႇတၢင်ႇပၼ်ၵႃးတၢင်ႇလမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ႁဵဝ်ႇၼဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵုၼ်ႇၸၢင်ႈႁူပ်ႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ မိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လၢၼ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇဝႆႉၵူႈတီႈသေ ဝၼ်းထီႉ 15  September 2021 ၼႆႉ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ−ပၢင်ႇသၢႆး တႃႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇပၼ်ၵႃးၽင်ႇတၢင်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ တေႁႂ်ႈၵႃးမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးႁပ်ႉၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးဢဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးပႃး ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶေႃႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တိုၵ်းသူၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တႃႇၵႂႃႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းလီလီ
သူၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇတေၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း လၢၼ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ − ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈတေလီလိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႆႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈ လႆႈဢိင်ၼိူဝ် ၶႄႇၶဝ်မၵ်းတမ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းသေ ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇၵႆႉၵႆႉပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶႄႇၵႆႉၵႆႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ႁူမ်ႈတင်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႈ ၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ထိုင် ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇမဵဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈၼဝ်ႈငၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း