ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းၶျၢင်း 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၶျၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ CDF မိၼ်းတတ်ႉ၊ CDF ၵၼ်ႇပတ်ႉလတ်ႉ၊ CNO ၽလၼ်း-ၵလေး-ၵပေႃး လႄႈ ZFU တီးတဵင်ႇ-တုၼ်းၸၢၼ်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 4 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်၊ တေပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 4 ၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႈယႃႇ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် တင်း 4 ၸုမ်း ၼႆ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်မိူင်း မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၶျၢင်း 4 ၸုမ်းၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပေႃးတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း