ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 14 ၸုမ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေ တေတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ တိူင်းမၵူၺ်း 14 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေ တေတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 14 ၸုမ်း ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ  လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေ တေၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ပိူင်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပေႃးတေမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ တိူင်းမၵူၺ်း 14 ၸုမ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် Chaung U People’s Defense Force (CHU PDF)၊ 27 Revolution Forces (Myin Gyan PDF)၊ Pakokku People Defense Force _PPDF ၊ ၸုမ်းၼလူင်းလလူႇမၢႆႉ၊ People Defense Force Yesagyo ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းဢယႃႇတေႃႇ၊ Mawlaik People’s Defence Force – MLPDF ၊ Shwe Bo PDF (GR) ၊ People Defense Fore (DPY) ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းမူႇ (MMU PDF)၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမျၢင်ႇ (MYG PDF)၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈၵႅင်း (SGG) ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပလႄး (PALE People Defense Force) ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမျွင်ႇ (CDSOM) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၶျၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ CDF မိၼ်းတတ်ႉ၊ CDF ၵၼ်ႇပတ်ႉလတ်ႉ၊ CNO ၽလၼ်း-ၵလေး-ၵပေႃး လႄႈ ZFU တီးတဵင်ႇ-တုၼ်းၸၢၼ်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေ တေၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပေႃးတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢၢင်ႈဢိင်တီႈ Khit Thit Media

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း