ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဝႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ 5 လမ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 လမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈဢေႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇၵေႃႈ တေၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း