ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း PDF ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းပ​လႄး လႄႈ သႃးလိၼ်းၵျီး တိူင်းၸေႈၵႅင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉၼႆ ၸုမ်း PDF ၸႄႈဝဵင်းပလႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00  မူင်းသေ ယွၼ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၶျႃႉတပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵျႃးတႅတ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸႄႈဝဵင်းပ​လႄး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမျႅင်ႇ 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မူၵ်းတိုၵ်းပွတ်းတၢင်း 2 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပ​လႄး ပူဝ်ႇၼၵႃး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မူၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃၼႆ။ ၸုမ်း PDF ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃး မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတၼ်း မီးလွင်ႈႁၢင်းႁႅၼ်းသင် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသေ ထွႆၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပ​လႄးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း