ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 6 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 13 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူင်ႇယႂႃႇ  တေၵႂႃႇတၢင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ 5 လမ်းၼႆ လႆႈႁူႉတီႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Black Eagle Defence Force (MMU) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇမူၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းမျိၼ်းမူႇ Black Eagle Defence forge -MMU  ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း Myin Mu Defence Force ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းသၢႆၾႃႉမႅပ်ႈ မျိၼ်းမူႇ၊ People Defence force myinmu – MMPDF၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း CDSOM လႄႈ  Myaung Special People’s Defence Force – MSPDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း Black Eagle Defence Force – MMU  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ 13 လမ်းသေ လူႉၵွႆၵႂႃႇ 5 လမ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ သေ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း လိူဝ်သေမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိတ်းဢွတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်း မူင်ႇယႂႃႇ-ၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးမူၵ်းတိုၵ်းလၢႆလၢႆတီႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း