ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပၼ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆးၽေး လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်း ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 100 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ၼမ်ႉၽိတ်ႉၶူဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆးမမ 30 တိူၵ်ႈ လႄႈ ယႃတႃးၶတ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 37,610 ဝၢတ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢိၵ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူင်းၵၢၼ် ႁွမ်ငိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးရိူင်းသျႆး လႄႈ ၼၢင်းၽိတ်ႈ ပရႃႇသိူတ်ႇသင် ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇရုင်ႉရိူင်းသျႆး 1998 ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုင်ႈၶၢဝ်သႂ် တီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းမႃး တႃႇသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢိၵ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်းဢေႃႈ၊ ၸဝ်ႈႁဝ်းယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်လိူင်ႇလူႇလိူင်ႇ ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ လူႇဢမ်ႇသဵင်ႈသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးရိူင်းသျႆး လႄႈ ၼၢင်းၽိတ်ႈၶဝ် ယင်းလႆႈလူႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇထႅင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း (5,000) ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တႄႇတင်ႈ မႃး မိူဝ်ႈပီႊသႃႇသၼႃႇ 2559 သေ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၽူႈထူပ်းၺႃး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးလႄႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈဢီႈယႃၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈပပ်ႉ ၵမ်ၸိုမ်း ၵမ်ႁႅင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇလုမ်းလႃးၵွင်းမူးတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၵီးၸိုင်ႈတႆး ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း