ၸုမ်းၶျၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇလႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်

ယူႇတီႈၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း (CHRO) သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ လႄႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (August, September 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်းယူႇသဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ သေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵျွင်းသႃႇသၼႃႇ တီႈၵိူဝ်းယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်သေ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 8,000 ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သလၢႆးသဢုၵ်ႇလဵၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေႁပ်ႉႁူႉ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ၸိူဝ်းယူႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းႁႃးၶႃး၊ ၽလၢၼ်း၊ ထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ၊ မိၼ်းတတ်ႉ လႄႈ မတူႇပီႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈၵႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းသဵၼ်သၢႆမၢႆ ႁူဝ်ႈယွႆႈမၼ်းဝႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းတင်းၼမ်သေယဝ်ႉ ၽွင်းတတ်းၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လႅင်းၾူၼ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇလူင်သေ တေပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးယူႇဝႃႈ ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ယိပ်းဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်သေ တိုၵ်းတေႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ လႄႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (August, September 2021) ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ 7 လင် ႁူမ်ႈပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 19 လင် သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇယူႇသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း မီး 17 ၵေႃႉ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း 6 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 43 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 8,000 ၼႆႉ လႆႈပၢႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးသေ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းလွႆဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ မွၵ်ႈ 6 မိုၼ်ႇၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် (February 2021) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 612 ၵေႃႉ ယဝ်ႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ လႄႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း မီးယူႇမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October 2021) ၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈသူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းဝႆႉယဝ်ႉသေ သဵၼ်ႈသၢႆၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႈဝႆႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽျႅၵ်ႈယႃႉ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 2 လမ်း လႄႈ ၵႃးသိုၵ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 20 လမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵလေး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း မႃးတၢင်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸွမ်းၽင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးယူႇသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ပႃးဝႃႈ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း