ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ပုၼ်ႈတႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 November 2019 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇတီႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃး) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆးတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆးတႆးလႅင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ် မီးႁႅင်းၸႂ် တႃႇၶတ်းၸႂ် ႁဵၼ်းသွၼ်ႁူႉဢဝ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း