ၸုမ်းၼႃႇၵ NSCN-K တိုၼ်းတေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ News 18 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ (India) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႃႇၵ NSCN-K တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၢၼ် ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်းသႅတ်ႉလၼ်ႇၵိၼ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း NSCN-K လၢတ်ႈဝႃႈ  သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ပီႊသေတႃႉ ၵုမ်ႇပဵၼ်ၼမ်ႉမျႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉ ၼမ်းၼၵ်းၼိူဝ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႇၵ NSCN-K သင် ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3 ပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မိပ်ႈငႅၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်း NSCN-K လူင်းလၢႆးမိုဝ်း  NCA သေတႃႉ ၸုမ်း NSCN-K ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ႉ တႅပ်း 4 တႅပ်း တေႃႇ ၸုမ်းၼႃႇၵ ၼႆ လႆႈႁၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 June 2019 ၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႇၵ NSCN-K လၢတ်ႈဝႃႈ သင်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတီႉယ (India) လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆၸိုင် တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2012 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းၼႃႇၵ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။   

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ မွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ႁိမ်းႁွမ်း မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ သေ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႃႇၵ NSCN-K ယူႇယဝ်ႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ ၸိူဝ်းယူႇတီႈဝဵင်း မၼိပူႇရ ၊ ဢႃႇသမ်ႇ လႄႈ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတိယ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ႁိမ်းႁွမ်းသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႃႇၵ မီးဝႆႉ 5 ၸုမ်း (NSCN-L , NSCN-U , NSCN-IM , ENGR , ENPO) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA , Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း