ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ဢွင်ႈတီႈ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 140 ပၢႆ လႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ 4 ၶေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 12:30 မူင်း သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇပၢင်ၵုမ် မီးဝႆႉၼၼ်ႉ သေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း 4 ၶေႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5 မီးယူႇ 3 ၶေႃႈ (1) တႃႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ၊ (2) တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ မိူင်းတႆး လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ (3) တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလႅင်း ၶိုၼ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ သေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း