ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်တႃႇၼတၢင်းလီ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၼႆသေ မူႇၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ− 1. မူႇၸုမ်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၢင်းၶမ်းပႅင်း လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉတင်းသဵင်ႈ မၢၼ်ႈႁူဝ်လွၼ်ႊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 300 ယွၼ်ႇ၊ 2. မေႃသွၼ်ၼၢင်းၵျီႇၵျီႇ ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး မိူင်းမိတ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းၶႄႇ ယိူင်းၸူးထိုင် ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵျေးၸူး ၶိင်းပူႇတဵင်း+ၼၢႆးငႄး ဢၼ်သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ 500 ယွၼ်ႇ၊ 3. ယိင်းထေး ထုင်ႉမၢဝ်း မၢၼ်ႈႁူဝ်လွၼ်ႊ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ယိူင်းၸူး ၶိင်းၵၢၼ်ႈသႅင်+ၼၢႆးၵၢၼ်ႈသႅင် ဢၼ်သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ 50 ယွၼ်ႇ၊ 4. ၸၢႆးမူဝ်ႁိူင်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈၼႃးသႅင် မိူင်းဝၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  100 ယွၼ်ႇ၊ 5. ၶိင်းပၢၼ်းသွႆႈယီႊ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈၼမ်ႉမူၼ်ႇ မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ 6. လုင်းသၢမ် ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတင်းႁိူၼ်း မိူင်းငႃႉ 100 ယွၼ်ႇ၊ 7. ၼၢင်းၸိင်ႇၺုၼ်ႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ 60 ယွၼ်ႇ၊ 8. ပႃႈၵျွင်းၵၢတ်ႇမေႃႈ မၢၼ်ႈၵွင်းမူး မိူင်းၶွၼ် 20 ယွၼ်ႇ၊ 9. ၼၢႆးသွႆႈသႅင်သူၺ်ႇယဵၼ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈႁၢင်ၼွင် ဢိူင်ႇၸေႈသႅင် 50 ယွၼ်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းတင်းမူတ်း 1,330 ယွၼ်ႇ လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းထႆးလႆႈ 6,050 ဝၢတ်ႇသေ လူႇတၢၼ်းတၢမ်ႈတီႈ ၵွင်းၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈၶိင်းယွတ်ႈငိုၼ်း+ၼၢႆးမႆသႅင် ဢွင်ႇၶမ်းၶဝ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတင်းႁိူၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး၊ ၶိင်း/ၼၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းသၢမ်ထုၼ်း ၶဝ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈတင်းႁိူၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး၊ ပႃႈမျႃႉ ၶဝ်မႄႈလုၵ်ႈ 500 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းဢေး+ပႃႈသႅင် 300 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းတႃႉ+ပႃႈၼူႉ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးထုၼ်း+ၼၢင်းပူး 100 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းမူး လိင်ႇ+ပႃႈၺုၼ်ႉ 500 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  လူႇတၢၼ်းတၢမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ သေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မိူင်းၶွၼ် မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 159 117 570 49 ၊ ၸၢႆးသၢမ်ပၢၼ်း မိူင်းမၢဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 592 389 53 ၊ ၸၢႆးသီဝၼ်း မိူင်းမၢဝ်း မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 094 731 4495 ၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း