ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းလဵဝ် ၸမ် 700 လင်ႁိူၼ်း

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ် တၵႃႇ/ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တင်းၼမ်သေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းလဵဝ် ၸမ် 700 လင်ႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သင်ႇၶၸဝ်ႈ (ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ) ဢွၼ်ႁူဝ် တၵႃႇ/ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶဝ်သေ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ပႃဢႅပ်ႇ ၊ ၶႆႇၵႆႇ ၊ ၶဝ်ႈသွႆး MAMA ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်  လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 266 လင်ႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းသၼ်သၢႆး 89 လင်ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းသၼ်ၵမ်းပႅင်း 13 လင်ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းႁၢင်တူင်း 93 လင်ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းမႄႈရိမ်း 15 လင်ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းမႄႈတႅင် 41 လင်ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းမိူင်းၽၢင် 180 လင် ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း 10 လင်ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းပႃႇသၢင်း 29 လင်ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈ 696 လင် ႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 05 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်တင်းၼမ် ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ၵႂႃႇပႂ်ႉၸႅၵ်ႇပၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း သူၼ်သူမ်ႈ သၢႆထွင်း မၢႆ 5 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မီးယူႇ 180 လင်ႁိူၼ်း ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်း 760 ဝၢတ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၊ ဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၊ ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းလဵဝ် ၸမ် 700 လင်ႁိူၼ်း

ဝၼ်းထီႉ 04 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉသၼ်မိူင် ဢိူင်ႇတွၼ်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆသေ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆၸုမ်းသေ မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ တႄႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၊ ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ၊ ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ၸုမ်းတုမ်းတူၼ်ႈတႆး ၊ ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၊ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်သုၼ်ႇတူဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ၊ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ပဵၼ်ၵႅမ်မၢႆၼိုင်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ် ဝတ်ႉပၢင်းၾႅၼ်ႈ လွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ထီႉ 2 ယၢမ်းလဵဝ် ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းတႄႉ ပုၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ  ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08 May 2020 ၵေႃႈ လႆႈၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တီႈသၼ်သၢႆး လႄႈ မႄႈၸူဝ်ႉ− ၼႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းလဵဝ် ၸမ် 700 လင်ႁိူၼ်း

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ သေ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ မၢႆၾူင်း 065-707-9987၊  061-847-4556 ၊099-168-5202 ၊ 094- 739-9146၊ 081-483-7912 လႆႈယူႇ ၊ သင်ဝႃႈမီးၼမ်ႉၸႂ် သတ်ႉထႃႇၶႂ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸွမ်းၼႆ ဢူၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးလႆႈတီႈ မၢႆယေးငိုၼ်း เลขที่บัญชี 842-242591-5  ชื่อบัญชี นายณรงค์ จิตพรพนาไพร นายจ่อ ลุงหลิ่ง พระอดุล แสนดี  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบิ๊กชี ดอนจั่น။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လႄႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ  လႆႈၸီႈသင်ႇ ပိၵ်ႉမိူင်း/ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ် တင်းၼမ်သေ   ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း