ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးၶဝ်ၼႆသေ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6-8 September 2021 ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10,000,000 (သိပ်းလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2021 ၵေႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈၵျွင်းၼႃးၼိူဝ်၊ ၵျွင်းၼွင်တဝ်း လႄႈ ၵျွင်းၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,000,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တေပႃးမိူၼ်ၼင်ႇ 1. ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၼုမ်ႇ၊ 2. ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC)၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (TNC)  ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼတီႈၸမ်တီႈၵႆထႅင်ႈ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈပွႆႇၽႃႈၵၢၼ်ငၢၼ်း လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ လႆႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ငိုၼ်းတွင်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်  ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈသၢႆဝၼ်း (သင်ႇၶႃႇၼုမ်ႇ) မၢႆၾူၼ်းထႆး +66 946 170 834 ၊ ၸၢႆးၸွမ်ၶိူဝ်း (PMC) မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ +95 257 257 015 ၊ ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ (TYO) မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ +95 978 898 4810 လႄႈ ၼၢင်းမႂ်ႇ (TNC) မၢႆၾူၼ်းထႆး +66 853 776 769 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း