ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈလႆႈ သေပွၵ်ႈၼႆႉသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မိူဝ်ႈလႂ်၊ ဝၼ်းလႂ် လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေမီးယူႇ 4 ဢွင်ႈတီႈ 1. ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၽႄမိူင်းငေႃႉ၊ 2.  ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ 3. ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်၊ 4. ဝၢၼ်ႈပၢင်သၵ်း လႄႈ လႆႈသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ 1 ဢွင်ႈတီႈ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ 5 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်းၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း PPE တင်းၼမ် 300 ၸုမ်ႇ၊ ယႃႈယႃ Paracetamol တင်းၼမ် 100 ဢႅပ်ႇ၊ ၼမ်ႉဝၢၼ် Cvitt – vitaminC တင်းၼမ် 20 ၽႃႇ (ၼိုင်ႈၽႃႇမီး 5 ၵပ်ႈ)၊ ယႃႈယႃၵိၼ် Acmezith တင်းၼမ် 35 ၽႃႇ၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask တင်းၼမ် 1,000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း Hand Gel 120 တဝ်ႈ လႄႈ Hand wash 120 တဝ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 2,790,000  ပျုး (သွင်လၢၼ်ႉၸဵတ်းသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇပျုး) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တေမီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသင်ႇၶၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PMC၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး TNC-T ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇလီ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးငဝ်းလၢႆး တေဝွတ်ႈယဵၼ်လူင်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆမီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း