ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1 January 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတၢင်တူဝ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 320,000 ပျႃး(သၢမ်သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇ) ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းၶႄႇ 400 ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၸၢႆးၼေႃႇသိုၵ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၸၢႆးၼေႃႇသိုၵ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 December 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ၽႃႈဝႆ တႃႇ 3,000 (သၢမ်ႁဵင်)ၽိုၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း