ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉၸႂ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း 500,000 (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃး) တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း