ၸုမ်းႁၵ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်မႄႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်မီးၼၼ်ႉသေ  ၸုမ်းႁၵ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်မႄႈမိူင်းတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မူႇၸုမ်းႁၵ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်မႄႈမိူင်းတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 43 ၵေႃႉ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 3,430 ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းဢၼ်ၸုမ်းႁၵ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်မႄႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း