ၸုမ်းႁႅင်းၼုမ်ႇမႂ်ႇ ၊ ၸုမ်းၼုမ်ႇၸႂ်သိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းၼမ်ႉမႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမႃႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၼုမ်ႇၸႂ်သိူဝ်း ဝၢၼ်ႈတိုၼ်းၶႃး ဢိူင်ႇၼွင်ၽၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ် တင်း ၸုမ်းႁႅင်းၼုမ်ႇမႂ်ႇ (701) RCSS တီႈပၢင်မၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14 : 00 မူင်း တေႃႇပေႃးထိုင် 17 : 30 မူင်း ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးသေ လိုဝ်ႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (701) RCSS/SSA လႆႈႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းလဵင်ႉၶဝ်ႈ ဝတ်ႉႁၢတ်ႇႁိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၼႆႉ ၸဝ်ႈမၢဝ်းသႂ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ် လႄႈ ပၼ်ႁႅင်း တိုၵ်းသူၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃၵပ်းသၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၊ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၊ ၸုမ်းၼုမ်ႇၸႂ်သိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းႁႅင်းၼုမ်ႇမႂ်ႇ တၢင်တူဝ်ၸုမ်းၽႂ်မၼ်းသေ တူင်ႉတၵ်ႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် လႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ ၸုမ်းႁႅင်းၼုမ်ႇမႂ်ႇ ပိတ်ႉၶဝ်ႈၵူဝ်း ၸုမ်းၼုမ်ႇၸႂ်သိူဝ်း (8) လုၵ်ႈ လႄႈ ပိတ်ႉၶဝ်ႈၵူဝ်း ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၼမ်ႉမႃႉ (3) လုၵ်ႈ ၊ ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၼမ်ႉမႃႉသမ်ႉ ပိတ်ႉၶဝ်ႈၵူဝ်းၽၢႆႇႁႅင်းၼုမ်ႇမႂ်ႇ (1)
လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း