ၸုမ်း ၶျၢင်း 43 ၸုမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ AA ပွႆႇပၼ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ၽွင်းတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၶျၢင်း 43 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း AA ပွႆႇပၼ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၸုမ်း ၶျၢင်း 43 ၸုမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ AA ပွႆႇပၼ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 November 2019 ၼၼ်ႉ ဢူးဝေႉတိၼ်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း (ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶျၢင်း လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD)  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး 5 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း 2 ၵေႃႉ (ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ) လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝႃႉ မိူင်းၶျၢင်း ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁႄႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ် 10 ၵေႃႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ် လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်း ၸုမ်း AA  ၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်း AA လႆႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ သိုပ်ႇတီႉၺွပ်း ဢူးဝေႉတိၼ်း ဝႆႉၵေႃႉလဵဝ် လႄႈ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ပွႆႇပၼ်တူဝ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶျၢင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈ 43 ၸုမ်း ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ “တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၸုမ်းသိုၵ်း  AA ဢၼ်လႆႈတီႉ ၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပိူင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီး လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်း AA ၼႄလၵ်းထၢၼ် ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပၼ် တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉ လွင်ႈဝႃႈ ဢူးဝေႉတိၼ်း တိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်” ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢႆႇသူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း AA လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ လူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် ဢူးဝေႉတိၼ်း လႄႈ လႆႈသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်း ဢူးဝေႉတိၼ်း ဝႆႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶျၢင်း ၵွပ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD သေတီႉၺွပ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်း ဢၼ်မၼ်းႁဵတ်း သၢင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ၸွင်ႇမၼ်းလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇႁဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈလူဝ်ႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပေႃႉႁႅမ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈသင်  ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵၼ် ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႅတ်ႈ ဢူးဝေႉတိၼ်းယူႇ  လႄႈ လႆႈတူၺ်းထိုင်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပိူင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

တင်းၽၢႆႇ NLD ၵေႃႈ လႆႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်တူဝ် ဢူးဝေႉတိၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယူႇ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၶျၢင်း CHRO တႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်း ၶျၢင်း မီးၵႂႃႇ 82 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-Irrawaddy,VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း