ၸုမ်း ၽူႈႁၵ်းလင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းတပ်ႉလႄႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ဢဝ်ငိုၼ်း

Monday, 07 March 2011 11:53
ၸုမ်း ၽူႈႁၵ်းလင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၢႆႈထွႆႉ (ၸုမ်းၵဝ်ႇ မိူင်းၸိုၼ်ႈ) ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၶၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႅပ်းမႆႉပၼ် လႄႈ ႁဵတ်းတပ်ႉ ပၼ်ၶဝ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းပႃး၊ ပေႃး ဢမ်ႇပၼ် သိုၵ်းလႆႈ ႁႂ်ႈပၼ်ငိုၼ်းဢဝ်။

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 15.2.2011 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း ႁၵ်းလင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၢႆႈထွႆႉ ယွၼ်းမႆႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ မႆႉလၵ်းႁူဝ်ႉ 25 လႅမ်ႈ၊ မႆႉၶၢဝ်ႈႁူဝ်ႉ 500 လႅမ်ႈ၊ မႆႉၶႂၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 350 သိၵ်ႈ တႃႇတေ ႁဵတ်းတပ်ႉၶဝ်။

ၸုမ်း ႁၵ်းလင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၢႆႈထွႆႉၶဝ် ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၶၢၼ်း ၸိသင်ႇ ယွၼ်းမႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15.2.2011 သေ ပေႃးထိုင် မႃးဝၼ်း 16.2.2011 တေလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းတပ်ႉ ပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉ ပေႃး ဢမ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ တေ လႆႈၺႃး တၢမ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ၸေႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁၵ်းလင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၢႆႈထွႆႉ ၶဝ် ပၢႆၸိသင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် တေလႆႈပၼ် သိုၵ်းမႂ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇပၼ် သိုၵ်းလႆႈၼႆ တေလႆးဢဝ် ငိုၼ်းမႃး ပၼ်ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ 3,500,000 ပျႃးဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်းၶဝ် လိုပ်ႈႁေႃႈ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းပီႊ 1996-1997 ယဝ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2004 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢင်း ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီး 12 ဝၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း