ၸုမ်း AAPP  လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ် MacBride

ၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ် တႃႇပီႊ 2021 ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Sean MacBride Peace Prize ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း International Peace Bureau ငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်သူး ၸုမ်း AAPP မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်း AAPP ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ၸွႆႈထႅမ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းၼမ် ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ် ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ ၸုမ်း AAPP မိူၼ်တင်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢုၵ်ႉၸႃႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်တင်းလၢႆသေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈ သူးငမ်းယဵၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ၼႆႉ တႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2000 တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ မိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်ႈၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃး ႁူမ်ႈပႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်းၵမ်သိုၵ်းသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,114 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း