ၸုမ်း AI တိုၵ်းသူၼ်းယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း AI (Amnesty International) ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈလုမ်းယူႇတီႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း (UK) တုၵ်းယွၼ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း AI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း AI လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း MEHL ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်း AI ၸင်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MEHL ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ သတီးလ်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Posco International ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Pan-Pacific လႄႈ Inno Group ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ RMH Singapore၊ ႁူမ်ႈတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇတွင်းလိူင်ၶႄႇ Wanbao Mining ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇပီႇယႃႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Kirin ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Ever Flow River Group လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း KBZ Group ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း AI တိုၵ်းသူၼ်းယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
photo from – Myanmar Now

ယူႇတီႈၸုမ်း AI ၵေႃႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၵႂႃႇၸူး ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်း 2 ဢၼ်၊ ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း (6) ဢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉႁႃမီးၶွမ်ႇပၼီႇ (3) ဢၼ်ၵူၺ်းဢၼ်ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ တေၶိုၼ်းဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်တူၺ်း တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း KBZ Group ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇပီႇယႃႇ Kirin လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ Pan-Pacific ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းလွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း Myanmar Now ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း KBZ Group ၼႆႉတႄႇတင်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 1994 သေ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ လိူဝ်ပိူၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေဢွၼ်ၵၼ် ႁူႉၸၵ်း ယေးငိုၼ်း KBZ သေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ် ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇဝိၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း KBZ ၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MEHL ၼႂ်းၵၢၼ်ၶုတ်းသႅင်ၶုတ်းၶမ်း တီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်းဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသႄႇယႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တိူင်းသိုၵ်း၊ တပ်ႉမ၊ တပ်ႉၵွင်လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,801 ၸုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း AI တိုၵ်းသူၼ်းယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MEHL

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူတ်းမူတ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်လႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်း AI ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸုမ်း AI ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ Justice for Myanmar သေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃးႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ မီးၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပီႇယႃႇ၊ လႅၼ်းယႃႈ၊ ၵၢၼ်တေႃးၽႃႈ၊ ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ ယေးငိုၼ်း၊ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၼမ်ႉ၊ ၸွမ်းၵၢင်ႁၢဝ်၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း