ၸုမ်း AI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမၢၼ်ႈတီႈလုမ်းတြႃး ICC

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇယူႇလႄႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း AI (Amnesty International) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(UNSC) ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း AI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ လိူတ်ႇႁွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း ၸုမ်း AI တဵမ်ထူၼ်ႈလီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လၢႆးႁဵတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၸုမ်း AI လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်တႄႉယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ထုၵ်ႇလီဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်း AI လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးတူဝ်ထူပ်း လွင်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်၊ မီးပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလၢဝ်ႇပွမ်သေ ထၢႆႇဝႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈၽွင်းၾႆးတိုၵ်ႉလုၵ်ႉမႆႈ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶေႃႈမုၼ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ႁုပ်ႈသႂ်ႇပႃးသေ ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉယူႇလႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈၸုမ်း AI ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ သႂ်ႇဝႆႉပဵၼ်ၸိုဝ်ႈပွမ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈၵေႃႉပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

Ming Yu Hah ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်း AI ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးငဝ်းလၢႆး တေယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉလႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်  ဢမ်ႇဢီးလူ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီၵူဝ် လီယုပ်းၽၢၼ်ႈတႄႉတႄႉလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သေ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ICC သေ တႅပ်းတတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ AI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇမွင်ႇတၼ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း AI လႆႈဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈယႂ်ႇ လႄႈ တိူဝ်ႉယၢမ်လီယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်း AI ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယႂ်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AI , VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း