ၸုမ်း HRW ထတ်းသၢင်ဝႃႈ Bill Richardson မၵ်းမၼ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 November 2021 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ New York Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ Bill Richardson ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇ Bill Richardson ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ New York Times မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးႁုပ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၼႆၸိုင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉသေ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇသေ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Phil Robertson တႃႇရႅၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (HRW) ပွတ်းဢေးသျႃးၼႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း Bill Richardson မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်သင်လႆႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယိပ်းတီႈၵမ်သင် လိူဝ်သေဝႃႈ လႆႈၵႂႃႇထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးသီႇၶမ်းႁိူဝ်ႈလူင် မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတူဝ် Bill Richardson ၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈၼႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ႁူႉလီယူႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းတေမိူၼ်ဝႃႈ မၼ်းမၵ်းမၼ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽိူမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တၢင်းလူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမီးလွင်ႈၵပ်းၵိၼ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီၸွႆႈထႅမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Denny Fenster ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Bill Richardson ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈမၼ်းမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးသေ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းတွၼ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႂႃႇယူႇသေ သင်ဝႃႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႃႈမႃးၼႆ တေၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၽွင်းတၢင် ၽၢႆႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးမိူင်းလႂ် လိူဝ်သေ Bill Richardson မႃးပွၵ်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း