ၸုမ်း HRW ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Human Rights Watch (HRW) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၶွမ်ႇမၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Human Rights Watch (HRW) သေ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် လႄႈ ၵႅတ်ႉသ်သၽႃႇဝ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယေႈငိုၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၸွႆးထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၶႃႈႁႅမ် လူလၢႆ တဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃးဝႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် လႄႈ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၶွမ်ႇပၼီႇသူပႃးထႅင်ႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Human Rights Watch (HRW) ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸွႆႈ ထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း