ၸုမ်း KNU Concerned Group ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈလုမ်းတြႃး ICJ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2019 ၸုမ်း KNU Concerned Group ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈတေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတြႃး ICJ  ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း 70 ပီပၢႆၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈသိုၵ်းသေ ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢိၵ်ႇတင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လုမ်းတြႃး ICJ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉလႆႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢတ်ႈသေ တဵၵ်းတဵင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမႃး ၵူႈသိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ လုမ်းတြႃး ICJ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇတြႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ICJ ဝဵင်းတီႁိတ်ႉ မိူင်းၼႄႇတႃႇလၼ်ႇၼႆႉ တေလႆႈတႄႇထွမ်ႇငိၼ်း ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်း မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 December 2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 12 December 2019 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယၢင်း 48 ၸုမ်း ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈလုမ်းတြႃး ICJ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း KNU Concerned Group ၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႇမတီႇၵဝ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႇၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉသေ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ထတ်းသၢင် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း