ၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်းၸႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း 27 Revolution Force ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း Zero (မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ) ၊ Nathogyi Regional PDF ၊ Natoogyi People defence Forces PDF (ၼထူဝ်းၵျီး) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ် RPG-7 ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉသေ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်းၸႆႉ မိူဝ်ႈယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း 22:40 မူင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵႆႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းၽၢႆႇလင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:50 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း KNDF ၶဝ်ႈပိုတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈတေႃးပူဝ်းၸီး ၸေႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် သေ သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်း KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း