ၸုမ်း Quad ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃး 3 မိူင်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းမိူင်းဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးယဝ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်သေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူႈမိူင်း ယင်းပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ လွင်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း မိူင်းဢေးသျႃးၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပေႃးတေၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵပ်ႉၵိၼ်းမႃးႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး မိူင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈ တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းတႄႉ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး ဢီႇရဝၼ်ႇ ပိူဝ်ႇႁိၼ်ႇ ယူးသွပ်ႉၾ် Erywan Pehin Yusof ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယူးရူပ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၼွၵ်ႈမိူင်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇလႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း လႄႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွတ်ႈလႅဝ်းလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း