ၸုမ်း WFP ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈတေထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈ

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပေႃးၼႆၸိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈတေထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တူၵ်းၽၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (World Food Program-WFP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မိူင်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ် လိူဝ်သေပိူၼ်ႈသုတ်းမိူင်းၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိဝ်သဝ်းသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယူပ်ႈယွမ်းလူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈတေထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တူၵ်းၽၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

Stephen Anderson ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ WFP လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တၢင်ႇသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇသေတႃႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်၊ လွၵ်းၵၢတ်ႇ၊ ပိူင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ယေးငိုၼ်း (Bank) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ဢိၵ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတိုၵ်ႉၸဝ်ႉ တႃႇတေလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆသေတႃႉ သင်ဝႃႈ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈတေထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တူၵ်းၽၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း