ၸုမ်း WFP လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (World Food Program) ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈတိူဝ်းၼမ်မႃးသေ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈယူႈၵိၼ်ၶဝ် ၼၼ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပၢင်ပၼ်သူးၼူဝ်ႇပႄႇလ် တႃႇၼႂ်းပီႊ2021ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း မိူၼ်ၵူႈပီႊ လႄႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ၸုမ်းလႆႈႁပ်ႉသူးၼူဝ်ႇပႄႇလ် တႃႇပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (WFP) လႄႈ တေးဝိတ်ႇ ပိတ်ႇသ်လီႇ (David Beasely) ပဵၼ်ၵေႃႉႁပ်ႉသူးတႅၼ်းတၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

photo credit to owners
photo credit to owners

တီႈၼႂ်းပၢင်ပၼ်သူးၼူဝ်ႇပႄႇလ်ၼၼ်ႉ တေးဝိတ်ႇ ပိတ်ႇသ်လီႇ (David Beasely) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ လႆႈဢုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းသဵင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၽေးတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈလႆႈတိူဝ်း ၼမ်မႃး လႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းၸွႆႈထႅမ် ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တေးဝိတ်ႇ ပိတ်ႇသ်လီႇ (David Beasely) သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း၊ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႄႈ လွင်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ သိုပ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢိုပ်းယၢၵ်ႈယူႇ မွၵ်ႈ 270 လၢၼ်ႉၼႆႉ တိုၼ်းတေၶဝ်ႈၸူးလွင်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈလွင်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ထိုင်ၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈပီႊ 1961 ၼႆႉ လႆႈမီးမႃး ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (WFP) သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉသေ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈယူႇ မွၵ်ႇ 97 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပတ်ႉၵျႅတ်ႉငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (WFP) ၶၢတ်ႇၵႂႃႇသေ တေႃႇထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း 20 မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႈထူၼ်ႈ လႄႈတေၸၢင်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈ တေးဝိတ်ႇ ပိတ်ႇသ်လီႇ (David Beasely) သေ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

သူးၼူဝ်ႇပႄႇလ် ဢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (WFP) လႆႈပီႊၼႆႉ ပေႃးၼပ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ မီးယူႇ 1.18 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း