ၸုၼ်ႇၵၼူႇၵီႇ ၽူႈငူပ်ႉငီႉၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (UN) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2019 ၸုၼ်ႇၵၼူႇၵီႇ ၽူႈငူပ်ႉငီႉၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (UN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ် August 2019 သေ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလုတၢႆ 17 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းယိင်း လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ ၊ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႉၼမ် လုၵ်ႉဢွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ လႆႈထုၵ်ႇၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလုတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆၼၼ်ႉ 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ပၼ်ႁႃယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်လွင်ႈ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈလုသုမ်းယႂ်ႇလူင် ၊ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၵ်ႉ လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတင်းသဵင်ႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈ ၸုမ်းတူၺ်းထိုင်လူလွမ် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် မီးလွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းသေ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ ၊ လွင်ႈဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 September 2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မုင်ႈမွင်းဝႃႈ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တေႃႇပၢင်တိုၵ်းပေႃးတေၵိုတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် သေ တႃႇႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း