ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်သၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA လႆႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေလၢႆလူင်လၢင်တေႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ပီႊပူၼ်ႉမႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် SAC လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉၼိုင်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇဝႃႈ- “ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA မႃးသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းသင်မႃး သေဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇတင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ်မႃးလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေလၢႆလူင်လၢင်တေႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ပီႊပၢႆၽၢၼ်ႇမႃးၼၼ်ႉတေႉတေႉ။ သင်ဝႃႈတေသိုပ်ႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တေလႆႈဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေ သၢင်ႇထုၵ်ႇၼင်ႁိုဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈမူၼ်ႉမႄး တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းမႃးလႆႈ 75 ပီႊတဵမ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်။ လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈသိုပ်ႇၵူႈပၢၼ် ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇမၼ်းၵိုမ်း ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်မႃးသေပၢၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင် ၼႆ လူဝ်ႇၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်၊ ဢိင်ဢဝ်ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်တေႉမၼ်းသေ ၶိုၼ်းပွင်သၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၸိုင် ၸင်ႇတေၸၢင်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် မုင်ႈမွင်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶီႇၼဵၵ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈဢွင်ႇမၢၼ် တင်းသွင်ၽၢႆႇသွင်ပႃႈ (Win Win Solution) ၊ ႁႂ်ႈတေႃႇၼႃႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းမူတ်း၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈယၢၼ်းၸူးၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆး။ ပေႃးယွမ်းႁပ်ႉလႄႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ၸင်ႇၵွႆႈပွင်သၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။” ၼႆသေ သွင်ၽၢႆႇသွင်ပႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း