ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ၵူဝ်မိူင်းတႆး ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (74) ပီႊတဵမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (74) ပီႊ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းတင်းသဵင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇတင်းၼမ် ၼႆၶႃႈ။

ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ    –  “ တႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးၼၼ်ႉ  ယင်းတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်  တႆးႁဝ်းၸင်ႇတုၵ်ႉၶယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မၢင်ၵေႃႉ ယင်းဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်တႆးလူးၵွၼ်ႇ ”   ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈလၢတ်ႈပႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ (NLD) ၼၼ်ႉဝႃႈ –       “မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းယၢမ်ႈၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းပေႃႇပဵၼ်မႃးသေ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇတြႃးၼႆသေ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း  လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉပႅတ်ႈ။ တီႈတႄႉ ဢၼ်ၶဝ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ 1. ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ။    2. ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပွႆႇၽႃႈဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈယိပ်းၵမ်ဝႆႉ မႃးၶၢဝ်းႁိုင် ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇမီးဢေႃးၸႃႇ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၶူဝ်းၶွင်တီႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ်သိမ်းဢဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈဢဝ်ၶိုၼ်း။ 3. ၶဝ်ၵူဝ်မိူင်းတႆးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼိူဝ်လိၼ် တႂ်ႈလိၼ်ၼမ် ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ၽွင်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈပေႉၵိၼ်ယူႇၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သမ်ႉဢမ်ႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသင်ၼႆၸိုင်    ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းမိူၵ်ႈ။ တၢင်းယၢမ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ  ပေႃးတုၵ်ႉၶမႃး၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်မႃးၵေႃႈ ၵႂႃႇၸူးၽူႈၶဵၼ်၊ ဝၢင်းၶိူင်ႈယိပ်း ပၼ်ၽူႈၶဵၼ်။ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈတိုၵ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၵူၺ်းၵႃႈ  လွင်ႈၽူႈၶဵၼ် ႁဵတ်းဢမ်ႇလီတေႃႇႁဝ်းလႄႈ ၵႃႈလႆႈတိုၵ်း   တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ မီးတၢင်းႁူႉ လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ 2. လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ၊ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလီ။ 3. လူဝ်ႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်း လူဝ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ 4. လူဝ်ႇမေႃႁႃငိုၼ်း။ 5. လူဝ်ႇမီးၶိူင်ႈယိပ်း မၢၵ်ႇမိုဝ်းၸိုၼ်းယၢမ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉၶိုတ်းပၢၼ်” ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈ မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (25) ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (1996 – 2021)” သေထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးပႃးတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်းပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ (74) ပီႊၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း