ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၵူၺ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ −  ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၸုမ်းၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈၼႃႈတီႈပဵၼ်ယႂ်ႇ ၸုမ်းႁဝ်းသမ်ႉႁၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်ယႂ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ၸုမ်းၶဝ်သမ်ႉဝႃႈဢီႈသင်လႃႇၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇထွႆႇဢွၵ်ႇပွတ်းႁွင်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊   ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်မိူၼ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃး မိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၼၼ်၊ ပေႃးမိူင်းတႆးပဵၼ် 2 ပွတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တေႁပ်ႉလႆႈယူႇႁႃႉၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ RCSS/SSA ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

SSPP ဝႃႈ လူဝ်ႇထွႆပၼ်တီႈၼၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈထွႆတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ ၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈလႆႈ လွင်ႈယႂ်ႇမၼ်းၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းလူဝ်ႇမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်မူတ်းမူတ်းၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ၊ သင်ဝႃႈထွႆယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူမ်ႈၼႆၼႆႉ သမ်ႉမီးဢီႈသင်ႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလႃႇ၊ တီႈႁဝ်းပိူင်ႈၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းထွႆယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁူမ်ႈ၊ ႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈႁူမ်ႈသေ ၸင်ႇၵွႆႈထွႆ၊ ပလွင်ႈၵေႃႈမိူၼ် SSPP ယဝ်ႉ၊ UWSA လႄႈ မိူင်းလႃး တင်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵပ်းသၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ လုၵ်ႉတီႈလွင်ႈၵပ်းသၢၼ်သေ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈယူႇ၊  တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သင် TNLA,SSPP,RCSS ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း ၽူႈၶဵၼ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသေလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈလႆႈ ပေႃးမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသမ်ႉပဵၼ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉမႃးတူပ်ႇႁူဝ်ၵၼ် ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိူင်ႉၼႆႉ မၼ်းၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း လႄႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတူၵ်းလွၵ်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉ RCSS/SSA တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵူၺ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇတိုၵ်းဝႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ SSPP,TNLA သင်၊ သင်ၶၢမ်ႇတိုၵ်း ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ ထွႆပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေၶိုၼ်ႈတိုၵ်း SSPP,TNLA ၵေႃႈပႆႇမီး။

ဢၼ်ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်မိူင်းႁဝ်းတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိ လႅတ်းသႅဝ်းတႃႇသေႇသေ  လႄႈ ႁႂ်ႈႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းတႃႇသေ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း