ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် “ၶီႇဢိူဝ်ႉ” ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၢႆလႄႈ လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် “ၶီႇဢိူဝ်ႉ” လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် မီးမွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတွင်ႉၸဵပ်း လႄႈ ၸၢင်ႈတေလႆႈၽႃႇတတ်း ယွၼ်ႉလမ်းသႆႈဢိုတ်းတၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵျၢႆးရ် ပူဝ်ႇသူဝ်ႇၼႃႇရူဝ်ႇ (Jair Bolsonaro) ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းပရႃႇသီးလ် ဢႃႇယု 66 ပီႊ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပရႃႇသီးလီးယႃး (Brasília) ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ ဝၢႆးသေ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် “ၶီႇဢိူဝ်ႉ” ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ဝူင်ႈပၢႆ ထိုင်တီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းယၢပ်ႇ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တွင်ႉၸဵပ်းႁႅင်း တေၸၢင်ႈထိုင်လႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၽႃႇတတ်း လမ်းသႆႈဢိုတ်းတၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄးၼမ်းမေႃယႃလူင်သေ ၸွမ်ၸိုင်ႈတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 24-48 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈယူႇၼႂ်းႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

Brazil’s President Jair Bolsonaro at the armed forces hospital (HFA) in Brasilia, Brazil, July 14, 2021. INSTAGRAM @jairmessiasbolsonaro

ၵျၢႆးရ် ပူဝ်ႇသူဝ်ႇၼႃႇရူဝ်ႇ (Jair Bolsonaro) ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ်ၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမႃးတႃႇသေႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လူင်းႁႃသဵင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ယွၼ်ႉၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသုမ်းလိူတ်ႈၵႂႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်း 40% ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃလူင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈပဵၼ် ၶီႇဢိူဝ်ႉၼႆႉ ဢၢပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၸွမ်း လွတ်ႇသႆႈ ဢၼ်လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၺႃးတႅင်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႆႈၽႃႇတတ်းၼႂ်းသူပ်း (ပၢၵ်ႇ) မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸီႉၸမ်ႈ ထိုင်တီႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လိုပ်ႈလမ်း ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မၢႆထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူင်းပရႃႇသီးလ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 57,664 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 19,209,729 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,574 ၵေႃႉ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 537,498 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 17,858,633 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း