ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ WHO

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 07 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၾၢင်ႈႁၢင်ႈလွင်ႈၶႆႈၼၢဝ် မိူၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႄႈ မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းလဵၵ်ႉၼွႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈတေဢမ်ႇပဵၼ်သင်ႁၢႆႉႁႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ယင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ဝဵင်းၶိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၶိုၼ်းဝႆးၽႂ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ပိူင်ၵုမ်းၵမ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 48,584 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,674,655 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,312 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 66,868 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 1,072,229 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ BBC ယင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ပုၼ်ႈတႃႇတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉသေ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထိုင် 1 ပီႊ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 06 July 2021 ၸင်ႇတေယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 55,442 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းမူတ်း 3,097,084 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းထႅင်ႈ 993 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 133,972 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း 1,354,863 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (11,957,736) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (546,791) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (6,904,182) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 08 July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း