ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သိုပ်ႇၾူၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ သိုပ်ႇၾူၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၸွမ်ၽူင်းလူင် မိူင်းပိင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ သဵၵ်ႉ ႁႃသီႇၼႃႇ (Prime Minister Sheikh Hasina) လွင်ႈငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ယႃႈယႃ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်တႃႇတိုၵ်းတေႃး တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈယႃႈယႃ လႄႈ တေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၸုမ်းမေႃယႃၶႄႇ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းၶႄႇ CGTN ၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ COVID-19 ၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူႈၽၢႆၽၢႆ ဢၼ်ၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းမိူင်းၶႄႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႇတဵမ် 70 ပီႊသေ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ သွင်မိူင်း တေၸၢင်ႈလႆႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးသေ တေၸၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်မၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January) ၼၼ်ႉသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ဝႆႉတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ သွင်မိူင်းထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢႆးသေ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈ ၽၢႆႇပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵႂႃႇယူႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CGTV လၢတ်ႈပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ယင်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၾူၼ်းတၢင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ သဵၵ်ႉ ႁႃသီႇၼႃႇ သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် တိုၵ်းတေႃးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တေၶဝ်ႈၵဝ်းယုင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉသေ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ 

သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ယင်းဝႆႉလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ ဢုပ်ႇၵုမ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း