ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ−မိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 လႄႈ ဝၼ်းထီႉ 18 January 2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ − ၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေၸွႆႈထႅမ်လႆႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူပ်ႈလူင်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ တေၸွႆႈထႅမ်ပႃးလႆႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ပႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၊ ၵျပၢၼ်ႇ ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး ၊ ဢေႃးသတေးလီးယႃးလႄႈ မိူင်းၼႄႇတႃႇလၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 3 January 2020 ၼႆႉ ဢူးမဵဝ်းတၢၼ်ႉၽေႇ ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵႅမ်ၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းပေႇၵျိင်း မိူင်းၶႄႇမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တေၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်း လွင်ႈၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ယၢမ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈပီႊ 2009 ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း