ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ သူင်ႇႁိူဝ်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇၼႄဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ Xi Jinping ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇသူင်ႇႁိူဝ်းသိုၵ်းမိူင်းၶႄႇ မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈၸူးတီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလၢႆလၢႆမိူင်းဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇၼႆႉသေ ၽူႈထတ်းသၢင်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇတင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ မိူင်းဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူမ်ႇငမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁတ်းႁၢၼ်ၶႄႇယူႇ လွင်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းဢၼ်လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇတီႈၼႃႈ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ Global Times ၵေႃႈ လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းဢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉတေၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႈသၢင်ႈႁိူဝ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႄႇသူင်ႇႁိုဝ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇတေႁႄႉႁၢမ်ႈ ႁိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃး ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၶႄႇ လႄႈ တႃႇတေပၼ်ၾၢင်ႉ မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃး ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇပဵင်းၵၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပရူႇၼၢႆး မလေးသျႃး ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈႁိမ်ၵၼ်ဢဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီး တၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 3.5 km ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ လႄႈ မီးပႃ တင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႄႇတိုၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းယူႇ တႃႇမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႇသိပ်း (90%) ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း