ၸွမ်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းရၶႅင်ႇ တႃႇ 3.7 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းရၶႅင်ႇ တႃႇ 3.7 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးဢဝ်သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ (46) ပီႊၼႆလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈတၢင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇသေ ၼႂ်းလိၵ်ႈတၢင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ် October 2019 ထိုင် လိူၼ် September 2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉ 3.7 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇ (REC) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ တႃႇ (250,000) ပၢႆၼႆႉ ဢၼ်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ  (80,000) ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ပေႃးဝႃႈ တီႈႁူင်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 500 ၼႆ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ မီးတႃႇ 300 ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵူၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် 100 ထူင်ၼႆ ထႅင်ႈလိူၼ်တေမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတဵမ်မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ၊ ၸိုဝ်ႈႁူင်းပၢႆႈၽေးတႄႉၵေႃႈဝႃႈ တီႈၼႆႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း REC ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ငိုၼ်းတွင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵူႈလိူၼ်၊ ပေႃးလႆႈၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈတူၵ်းလိုၼ်း၊ မၢင်လိူၼ်သမ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သေဢိတ်းၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းပၢႆႈၽေး ၵၢၼ်းထွင်းၵျီး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျေႇပုင်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼႆႉ မီး (4) လိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃးလႄႈ လႆႈႁႃတုင်းလူႇၶၢမ်ႇတၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်း ပရႁိတၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း တႃႇ 2,000 သႅၼ်သေ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ မျွၵ်ႉဢူး၊ မိၼ်းပျႃး၊ ယတေႉတွင်ႇ၊ ပူးတီးတွင်ႇလႄႈ မျေႇပုင်ႇ တင်းမူတ်း မီး (8) တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႃႈ (8) တီႈၼၼ်ႉ မၢင်တီႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ မၢင်တီႈဢမ်ႇမီးထၢင်ၽၢႆႈ ၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇ၊ မၢင်တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ယင်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ႁူင်းပၢႆႈၽေးမီႈတီႈၼၼ်ႈတီႈၼႆႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ယူႇသဝ်းတႄႉတႄႉၼႆႉ တေမီးတီႈ ဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်းလႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ (2) ဢွင်ႈတီႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း