ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 9 ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ  တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden တေၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၶႄႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇမႁႃႇပိဝ်ႁႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇ ၼႆသေ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီႊၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ Donald Trump ယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမၼီႇလႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းမႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၶႄႇ ပဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေ ႁူမ်ႇငမ်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  Joe Biden တေၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈပႃး ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၽွင်းတေၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႄႈ လွင်ႈတေႁဵတ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢႆဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႆႉ မိူင်းပရူႇၼၢႆး ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းပရူႇၼၢႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉသေ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇမိူင်းၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 39 လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 9 သေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း (ASEAN+3) သေ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း